(1)
Kavitha, A.; Durairaj, D. A Study on Tourists Opinion towards Chettinad Tourism. economics 2018, 6, 119-126.