தமிழ்ப் பனுவல்களின் பாயிரங்களும் யாழ் நூலின் பாயிரவியலும் : ஆராய்ச்சிப் பண்பு நோக்கிலான ஒப்பீட்டாய்வு

  • கோ குகன் விரிவுரையாளர், மொழித்துறை, கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை
Published
2019-01-01
Statistics
Abstract views: 143 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles