தமிழில் சொற்பொருள் மாற்றமும் வளர்ச்சியும் - ஓர் வரலாற்றுப் பொருண்மையியல் ஆய்வு

  • முனைவர் பா சந்திரமோகன் உதவிப் பேராசிரியர், மொழியியல் உயராய்வு மையம், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் அண்ணாமலை நகர்
Published
2019-01-01
Statistics
Abstract views: 133 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles