பக்கீர்களின் றிபாய் றாதிப் தென்கிழக்கு பக்கீர்களை மையப்படுத்திய ஆய்வு

  • மு அ அப்துல் அபித் இளநிலை ஆய்வாளர் (எம்.பில்), மொழிகள் துறை, தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை
Published
2019-01-01
Statistics
Abstract views: 124 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles