ஜெயகாந்தனின் நாவல்களில் சமூகம்

  • செ கயல்விழி முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ் உயராய்வு மையம், கணேசர் கலை அறிவியல் கல்லூரி, மேலைச்சிவபுரி
Published
2018-10-01
Statistics
Abstract views: 159 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles