சங்க இலக்கியக் கட்டமைப்பில் தொல்காப்பியப் பெண்பால் உயிரினங்கள்

  • முனைவர் கி சங்கர நாராயணன் உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ் மேம்பாட்டுச் சங்கப்பலகைத் துறை, சென்னைப் பல்கலைக்கழகம், சென்னை
Published
2019-10-01
Statistics
Abstract views: 177 times
PDF downloads: 0 times
Section
Articles